ညီမ

စုေဆာင္းမိသမွ် ဓမၼကဗ်ာမ်ားကုိ တစ္ေနရာတည္း ဖတ္ရႈႏုိင္ရန္ တင္ျပသည္

Thursday, August 4, 2011

အလုိအပ္ဆံုး ေမတၱာ

ႏွစ္ရြာတစ္ရြာ ဆက္ဆံရာ ေမတၱာလိုရင္းသံုး၊

မိတ္ေဆြခ်င္းသာ ေပါင္းသင္းရာ ေမတၱာအျမတ္ဆံုး၊

ေအးေစ ျမေစ ေမတၱာေရ၊ သံုးေလ ရပ္ရြာသံုး၊

ေမတၱာစိတ္ဓာတ္ လြန္ျမင့္ျမတ္ လူနတ္အခ်စ္ဆံုး၊

ေမတၱာရန႔ံ ႀကိဳင္လႈိင္ႏွံ႔ သင္းပ်ံ႕ နယ္မဆံုး၊

ေမတၱာပန္းခုိင္ ကိုယ္စီကုိင္ ဖက္ၿပိဳင္သူတို႔ရႈံး၊

တစ္ဦးေမတၱာတစ္ဦးမွာ ရွည္ၾကာရြံမမုန္း၊

တရားေပ်ာက္ကြယ္ ေမတၱာျပယ္ ႀကီးငယ္ အမ်ားမုန္း၊

ေမတၱာနတ္ပန္း ပန္ဆင္ျမန္း ရႊင္လန္း စိတ္ႏွလံုး။

No comments: